PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR PERSONALE

1. CINE ESTE OPERATORUL DE DATE CU CARACTER PERSONAL?

S.C. Proma Machinery S.R.L. este inregistrata ca operator de date cu caracter personal nr. 6119.
Scopul prelucrarii datelor il reprezinta:

• rezervarea si comercializarea de produse online si in showroom
• Informare despre oferte si game noi de produse
• Informare despre evenimente, targuri, expozitii si invitatii la ele

Aveti obligatia sa ne puneti la dispozitie datele in masura in care datele respective sunt necesare pentru incheierea si executarea contractelor de vanzare sau pentru onorarea de comenzi online de rezervare/ cumparare. Eventualul Dvs. refuz duce la imposibilitatea incheierii contractelor de vanzare in rate si ingreunarea colaborarii pe partea de comert online.
In cele ce urmeaza va informam cu privire la modul, volumul si scopurile prelucrarii si utilizarii datelor cu caracter personal.
Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre Proma Machinery si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari: persoanelor vizate (clientii Proma Machinery) si bancilor la care clientii au deschise conturi si pe care le-au comunicat catre Proma Machinery.
Conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor si de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la Proma Machinery. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei. Datele dumneavoastra nu pot fi transferate in strainatate.

2. CE DREPTURI AVETI SI CUM LE PUTETI EXERCITA?

2.1 Dreptul la informare
(1) in cazul in care datele cu caracter personal sunt obtinute direct de la persoana vizata, operatorul este obligat sa furnizeze persoanei vizate cel putin urmatoarele informatii, cu exceptia cazului in care aceasta persoana poseda deja informatiile respective:
a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;
b) scopul in care se face prelucrarea datelor;
c) informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza; existenta drepturilor prevazute de prezenta lege pentru persoana vizata, in special a dreptului de acces, de interventtie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;
d) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinand seama de specificul prelucrarii.
(2) in cazul in care datele nu sunt obtinute direct de la persoana vizata, operatorul este obligat ca, in momentul colectarii datelor sau, daca se intentioneaza dezvaluirea acestora catre terti, cel mai tarziu pana in momentul primei dezvaluiri, sa furnizeze persoanei vizate cel putin urmatoarele informatii, cu exceptia cazului in care persoana vizata posedaa deja informatiile respective:
a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;
b) scopul in care se face prelucrarea datelor;
c) informatii suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de prezenta lege pentru persoana vizata, in special a dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;
d) orice alte informatii a caaror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinand seama de specificul prelucrarii.
(3) Prevederile alin. (2) nu se aplica atunci cand prelucrarea datelor se efectueaza exclusiv in scopuri jurnalistice, literare sau artistice, daca aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare.
(4) Prevederile alin. (2) nu se aplica in cazul in care prelucrarea datelor se face in scopuri statistice, de cercetare istorica sau stiintifica, ori in orice alte situatii in care furnizarea unor asemenea informatii se dovedeste imposibila sau ar implica un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat, precum si in situatiile in care inregistrarea sau dezvaluirea datelor este expres prevazuta de lege.

2.2 Dreptul de acces la date
(1) Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, in situatia in care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, impreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:
a) informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute in vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;
b) comunicarea intr-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;
c) informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;
d) informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;
e) informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, prevazut la art. 24, de a inainta plangere caatre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului, in conformitate cu dispozitiile prezentei legi.
(2) Persoana vizata poate solicita de la operator informatiile prevaazute la alin. (1), printr-o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. in cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
(3) Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate, in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (2).
(4) in cazul datelor cu caracter personal legate de starea de sanatate, cererea prevazutaa la alin. (2) poate fi introdusa de persoana vizata fie direct, fie prin intermediul unui cadru medical care va indica in cerere persoana in numele careia este introdusa. La cererea operatorului sau a persoanei vizate comunicarea prevazuta la alin. (3) poate fi facuta prin intermediul unui cadru medical desemnat de persoana vizata.
(5) in cazul in care datele cu caracter personal legate de starea de sanatate sunt prelucrate in scop de cercetare stiintifica, daca nu exista, cel putin aparent, riscul de a se aduce atingere drepturilor persoanei vizate si daca datele nu sunt utilizate pentru a lua decizii sau masuri fata de o anumita persoana, comunicarea prevazuta la alin. (3) se poate face si intr-un termen mai mare decat cel prevazut la acel alineat, in masura in care aceasta ar putea afecta bunul mers sau rezultatele cercetarii, si nu mai tarziu de momentul in care cercetarea este incheiataa. in acest caz persoana vizata trebuie saa isi fi dat in mod expres si neechivoc consimtamantul ca datele sa fie prelucrate in scop de cercetare stiintifica, precum si asupra posibilei amanaari a comunicarii prevazute la alin. (3) din acest motiv.
(6) Prevederile alin. (2) nu se aplica atunci cand prelucrarea datelor se efectueaza exclusiv in scopuri jurnalistice, literare sau artistice, daca aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare.

2.3 Dreptul de interventie asupra datelor
(1) Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit:
a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, in special a datelor incomplete sau inexacte;
b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caaror prelucrare nu este conforma prezentei legi;
c) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat. (2) Pentru exercitarea dreptului prevazut la alin. (1) persoana vizata va inainta operatorului o cerere intocmita in forma scrisa datata si semnata. in cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
(3) Operatorul este obligat sa comunice masurile luate in temeiul alin. (1), precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (2).

2.4 Dreptul de opozitie
(1) Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. In caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza.
(2) Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.
(3) in vederea exercitarii drepturilor prevazute la alin. (1) si (2) persoana vizata va inainta operatorului o cerere intocmitaa in forma scrisa, datata si semnata. In cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
(4) Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate in temeiul alin. (1) sau (2), precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (3).

Exceptii
(1) Prevederile art. 12, 13, ale art. 14 alin. (3) si ale art. 15 nu se aplica in cazul activitatilor prevazute la art. 2 alin. (5), daca prin aplicarea acestora este prejudiciata eficienta actiunii sau obiectivul urmarit in indeplinirea atributiilor legale ale autoritatii publice.
(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile strict pentru perioada necesara atingerii obiectivului urmarit prin desfasurarea activitatilor mentionate la art. 2 alin. (5).
(3) Dupa incetarea situatiei care justifica aplicarea alin. (1) si (2) operatorii care desfasoara activitatile prevazute la art. 2 alin. (5) vor lua masurile necesare pentru a asigura respectarea drepturilor persoanelor vizate.
(4) Autoritatile publice tin evidenta unor astfel de cazuri si informeaza periodic autoritatea de supraveghere despre modul de solutionare a lor.

2.5.Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
(1) Orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine:
a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;
b) reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care o afecteaza in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute la lit. a).
(2) Respectandu-se celelalte garantii prevazute de prezenta lege, o persoana poate fi supusa unei decizii de natura celei vizate la alin. (1), numai in urmatoarele situatii:
a) decizia este luata in cadrul incheierii sau executarii unui contract, cu conditia ca cererea de incheiere sau de executare a contractului, introdusa de persoana vizata, sa fi fost satisfacuta sau ca unele masuri adecvate, precum posibilitatea de a-si sustine punctul de vedere, sa garanteze apararea propriului interes legitim;
b) decizia este autorizata de o lege care precizeaza masurile ce garanteaza apararea interesului legitim al persoanei vizate.

2.6. Dreptul de a se adresa justitiei
(1) Fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere autoritatii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de prezenta lege, care le-au fost incalcate.
(2) Orice persoana care a suferit un prejudiciu in urma unei prelucraari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia.
(3) Instanta competenta este cea in a carei raza teritoriala domiciliaza reclamantul. Cererea de chemare in judecataa este scutita de taxa de timbru.

2.7. Contact
Pentru exercitarea drepturilor mentionate mai sus de revocare, informare, stergere sau corectare a datelor Dvs. va rugam sa va adresati prin cerere scrisa, datata si semnata la adresa Proma Machinery S.R.L., Sos. Centura , nr. 45, com. Chiajna, jud. Ilfov, sau prin e-mail la info@proma.ro. Exercitarea drepturilor Dvs. mentionate mai sus este gratuita.

3. CE DATE SUNT STOCATE DE PROMA MACHINERY?

3.1 Stocarea si prelucrarea de date care nu au caracter personal (anonime) in scopuri interne legate de sistem si in scopuri statistice
In cazul accesarii paginii noastre de internet browser-ul dvs. de internet transmite automat date (de ex. data si ora accesarii, adresa URL a paginii de internet care face trimiterea, fisierul accesat, cantitatea datelor transmise, tipul si versiunea browser-ului, sistemul de operare, ) catre serverul nostru, pe baza unor setari tehnice. Aceste date sunt colectate si utilizate exclusiv in scop statistic si in scop de analiza, de ex. pentru imbunatatirea ofertei.
Anumite date de trafic (cum sunt adresele IP sau alt identificatori ai dispozitivelor cu care ne accesati site-ul) pot fi in anumite circumstante date cu caracter personal și ca atare le vom trata ca atare.

3.2 Stocarea si prelucrarea datelor cu caracter personal

3.2.1 Datele pentru executarea contractului.
Datele cu caracter personal (de exemplu modul de adresare, prenumele, numele, titlul, data nasterii, strada, nr., codul postal, localitatea, restul adresei, tara, nr. de telefon si adresa de e-mail) sunt stocate si prelucrate de catre noi numai in cazul in care introduceti aceste date la o rubrica de pe pagina noastra de internet sau ni le transmiteti prin e-mail.
Datele cu caracter personal stocate vor fi utilizate in scopul derularii contractelor si procesarii solicitarilor dvs. Dupa finalizarea derularii contractului si plata integrala a pretului de achizitie datele dvs. sunt salvate tinand cont de termenele de pastrare conform legislatiei fiscale si comerciale, urmand ca dupa expirarea acestor termene datele respective sa fie sterse. Aceasta regula nu este valabila in cazul in care ati consimtit in mod expres pentru utilizarea mai departe a datelor dvs.

3.2.2 Datele pentru serviciul newsletter.
La inregistrarea pentru serviciul nostru newsletter datele dvs. sunt utilizate de Prom Machinery in scopuri promotionale și de marketing. Utilizarea inceteaza de indata ce renuntati la serviciul newsletter. Puteti renunta oricand la serviciul newsletter.

3.2.3 Date pentru contul de client.
La deschiderea unui cont de client cu ajutorul functiei „inregistrare client“ datele dvs. vor fi salvate in mod durabil in baza de date clienti a societatii Prom Machinery. Puteti solicita oricand stergerea datelor dvs. de client si a contului dvs. de client. Detalii in acest sens gasiti mai sus la punctul 2.
In cazul in care la deschiderea contului dvs. de client v-ati declarat acordul pentru primirea de informatii promotionale, societatea Prom Machinery va utiliza datele indicate de dvs. pentru scopuri promotionale și de marketing. Acest acord este voluntar si poate fi oricand revocat, revocarea avand efect pentru viitor.

3.3 Localizarea geografica

Prin intermediul localizarii geografice cu ajutorul adresei IP este posibila din punct de vedere tehnic estimarea locatiei utilizatorului de internet. Pentru a putea vizualiza direct ofertele si articolele magazinului Prom Machinery aflat la cea mai mica distanta de domiciliul dvs. este stocata si utilizata adresa dvs. IP in scopul localizarii geografice. Dupa finalizarea sesiunii in curs adresa IP nu este stocata la Prom Machinery in scopul localizarii geografice.

3.4 Utilizarea de cookie-uri
Cookie-urile sunt mici fisiere text care sunt salvate de browser-ul dvs. de internet si servesc pentru a face pagina noastra de internet per total mai usor de utilizat, mai eficienta si mai sigura. Cookie-urile nu cauzeaza daune computerului dvs. si nu contin virusi. Puteti impiedica instalarea cookie-urilor printr-o setare corespunzatoare a browser-ului dvs.
Pagina noastra online contine cookie-uri. Cookie-urile salveaza in special setarile alese de dvs., ca de ex. user si parola, contul de utilizator activ in momentul respectiv, cosul de cumparaturi sau lista de cumparaturi. De asemenea cookie-urile sunt utilizate de noi in scop statistic. Va atragem atentia asupra faptului ca prin impiedicarea instalarii de cookie-uri se poate intampla sa nu puteti utiliza toate functiile paginii noastre de internet.

4. IN CE SITUATII AU TERTII ACCES LA DATELE DVS.?

4.1 Transmiterea in scopul procesarii comenzii
Datele cu caracter personal stocate de noi sunt transmise mai departe in scopul procesarii comenzii catre societatea de transport insarcinata cu efectuarea livrarii, in masura in care acest lucru este necesar pentru livrarea produsului.
In cazul platii online datele cu caracter personal pot fi trimise catre procesatorul de plati, in masura in care acest lucru este necesar pentru plata

4.2 Transmitere catre institutii publice, de ex. in cazul unei dispozitii judecatoresti
La dispozitia institutiilor competente in cazuri speciale trebuie sa oferim informatii cu privire la date cu caracter personal, in masura in care acest lucru este necesar in scopul cercetarii penale, sigurantei publice, pentru indeplinirea sarcinilor legale ale serviciilor de informatii sau serviciului militar de contrainformatii sau in scopul realizarii drepturilor de proprietate intelectuala.

4.3 Serviciul de analiza web Google Adwords/Analytics

Pagina noastra de internet utilizeaza serviciul de analiza web „Google Adwords/Analytics“ al societatii Google Inc., in scop statistic. Aceasta pagina de internet utilizeaza Google Analytics, un serviciu de analiza al web-ului pus la dispozitie de Google, Inc. („Google”), care la randul sau, utilizeaza cookies. Informatia generata de cookie despre modul dumneavoastra de utilizare al site-ului va fi transmis si stocat pe serverele Google din SUA.
In cazul in care anonimizarea adresei IP este activata, IP-ul dumneavoastra va fi scurtat in spatiul statelor membre al Uniunii Europene sau a altor terti membrii ai Spatiului Economic European. Doar in cazuri exceptionale, adresa IP intreaga va fi transmisa catre un server Google in SUA si scurtata acolo. Anonimizarea IP este activata pentru acest site. Google va folosi aceasta informatie in numele operatorului acestui site pentru scopul evaluarii utilizarii dumneavoastra a site-ului, va genera rapoarte despre activitatea pe site pentru operatori de pagini web si le va furniza si alte servicii legate de activitatea site-ului si utilizarea internetului.
Adresa IP pe care o transmite browserul dumneavoastra nu va fi asociata cu alte date detinute de catre Google. Puteti refuza utilizarea cookie-urilor, prin selectarea setarilor adecvate ale browserului dumneavoastra, insa in aceasta situatie s-ar putea sa nu mai puteti utiliza toate functionalitatile site-ului. Puteti, de asemenea, opta pentru a nu mai utiliza Google Analytics pe viitor prin descarcarea si instalarea Google Analytics Opt-out Browser Addon pentru browserul dumneavoastra: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en .
Nota: Informatii suplimentare sunt disponibile pe paginile: Google Analytics terms of service si Google Analytics .

5. SECURITATEA DATELOR.

Pagina noastra de internet si celelalte sisteme informatice ale noastre sunt protejate prin masuri tehnice si organizatorice impotriva accesului, modificarii sau difuzarii datelor Dvs. de catre persoane neautorizate precum si impotriva pierderii sau distrugerii datelor Dvs.
Este necesar sa tratati in permanenta cu confidentialitate datele Dvs. de acces si sa inchideti fereastra de browser cand terminati vizitarea paginii noastre de internet.